Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuất

 

    TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN SẢN XUẤT

 

TCVN 4744 – 89

Qui phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí

TCVN 2287-78

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

TCVN 2288-1978

Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289-78

Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2292-78

Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2293-78

Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146-1986

Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3147 – 90

(Soát xét lần thứ 1)

Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung

TCVN 3673 - 81

Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4245-96

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen

TCVN 5041 - 89 
(ISO 7731 - 1986)

Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc - Tín hiệu âm thanh báo nguy

TCVN 5308-91

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng