Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuất
Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuất

 

    TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN SẢN XUẤT

 

TCVN 4744 – 89

Qui phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí

TCVN 2287-78

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

TCVN 2288-1978

Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289-78

Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2292-78

Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2293-78

Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146-1986

Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3147 – 90

(Soát xét lần thứ 1)

Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung

TCVN 3673 - 81

Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4245-96

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen

TCVN 5041 - 89 
(ISO 7731 - 1986)

Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc - Tín hiệu âm thanh báo nguy

TCVN 5308-91

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng