Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Nghị định

 

TT
Số hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Tên tài liệu
1 44/NĐ-CP Chính phủ 15/5/2016 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-44-2016-ND-CP-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx
2
45/NĐ-CP
Chính phủ
10/5/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 
Xem chi tiết...   

3
95/2013/NĐ-CP
Chính phủ
22/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
pictures/file/95_2013_ND_CP.docXem chi tiết...   

4
108/2008/NĐ-CP
Chính phủ
07/10/2008

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Xem chi tiết...   

6
47/2010/NĐ-CP
Chính phủ
06/05/2010

Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
Xem chi tiết...   

7
12/CP
Chính phủ
26/01/1995

Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp
Xem chi tiết...   

8
110/2002/NĐ-CP
Chính phủ
27/12/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Xem chi tiết...   

9
01/2003/NĐ-CP
Chính phủ
09/01/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
Xem chi tiết...   

10
68/2005/NĐ-CP
Chính phủ
20/05/2005

Văn bản về An toàn Hóa Chất
Xem chi tiết...   

11
113/2004/NĐ-CP
Chính phủ
16/04/2004

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
Xem chi tiết...