Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Chương trình khung Văn thư Lưu trữ, Thư ký văn phòng, Thông tin Thư viện

 

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

1- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

2-  Quy trình soạn thảo và ngôn ngữ văn bản hành chính

3- Soạn thảo một số văn bản thông dụng

4- Tổng quan văn hóa công sở và xây dựng văn hóa công sở

5- Quản lý và giải quyết văn bản

6- Kỹ  năng giao tiếp

7- Quản lý và sử dụng con dấu

8- Lập hồ sơ hiện hành – Lý thuyết

9- Lập hồ sơ hiện hành – Thực hành

10- Kỹ năng tổ chức hội nghị

11- Nghiệp vụ Lưu trữ

12- Ứng dụng ISO trong công tác văn phòng

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

 

1-  Vai trò, vị trí và phẩm chất của người thư ký văn phòng

2-    Kỹ năng giao tiếp trong văn phòng

3-  Kỹ năng soạn thảo văn bản và thư tín giao tịch TM của người Thư ký

4-   Kỹ năng tham mưu, tổng hợp

5-   Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo

6-   Kỹ năng sắp xếp, quản lý văn bản trong hồ sơ công việc

7-  Kỹ năng thu tập và xử lý thông tin

8- Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

9-   Ứng dụng ISO trong công tác văn phòng

10- Nghiệp vụ Lưu trữ văn bản trong các cơ quan, công ty./

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

* Chương I. Tổng quan về thư viện

- Khái niệm chung về thư viện;

- Những yếu tố cấu thành thư viện;

- Các chức năng của thư viện;

- Hệ thống thư viện ở Việt Nam.

* Chương II. Bổ sung vốn tài liệu

- Khái niệm, vai trò vốn tài liệu

- Khái niệm bổ sung

- Nguyên tắc bổ sung

- Chính sách bổ sung

- Các hình thức bổ sung vốn tài liệu

- Các phương thức bổ sung

* Chương III. Xử lý kỹ thuật tài liệu

- Tiếp nhận tài liệu

- Đăng ký tài liệu (sách, báo, tạp chí)

- Mô tả tài liệu

- Phân loại tài liệu

- Tổ chức mục lục

- Tổ chức kho tài liệu thư viện

* Chương IV. Công tác phục vụ người đọc

- Khái niệm

- Các hình thức phục vụ bạn đọc

* Chương V. Ứng dụng tin học trong thư viện

- Những vấn đề cơ bản.

- Cấu trúc cơ sở dữ liệu.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu.

+ CDS/ISIS for DOS

+ CDS/ISIS for Windows.